Brandsäkerhet


Här kan du lära dig mer om brandsäkerhet och vad du kan göra för att brandsäkra ditt hem.

Förebyggande insatser

  • Den vanligaste orsaken till brand i hemmet är spisbränder, så lämna inte spisen när du lagar mat.
  • Förvara ingenting på spisen. 
  • Rengör filtret till spisfläkten regelbundet.
  • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
  • Ladda aldrig din mobiltelefon, läsplatta eller bärbara dator utan översikt eller under natten.
  • Kontrollera din brandvarnare regelbundet.
  • Håll korridorer och gemensamma utrymmen fria från föremål.
  • Stäng dörrar till gemensamma utrymmen (korridor, källare, trapphus mm) ordentligt efter dig.
  • Av säkerhetsskäl är grillning på balkonger, loftgångar eller nära byggnader förbjudet. Om grillplatser finns, använd dessa istället.
  • Av respekt för dina grannar - undvik röka på balkonger eller loftgångar. Men, om du ändå röker, se till att fimpa i askkoppar av keramik, metall eller glas. Undvik att lägga fimpar i blomkrukor, balkonglådor, plast eller kärl av annat brännbart material - de kan fatta eld.

Brandvarnare räddar liv

Vi förser alla våra bostäder med brandvarnare. Kontakta din bovärd om brandvarnare saknas i din bostad eller om den inte fungerar. Som hyresgäst är du skyldig att regelbundet kontrollera så att brandvarnaren fungerar, gärna minst en gång i kvartalet. Tryck på testknappen så testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar.

Ingen förvaring i gemensamma utrymmen

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara föremål i gemensamma utrymmen såsom trapphus, korridorer, loftgångar osv. Annars kan det blockera vid utrymning och för sjuktransport och räddningstjänst. Blockera aldrig utrymningsvägar, branddörrar eller liknande.

Felanmäl ev. problem med branddörrar, blockerade utrymningsvägar, belysning vid utrymningsskyltar som inte fungerar eller annat som du tror kan påverka brandsäkerheten.

Brandfilt

AF Bostäders brandfilt finns i korridorköken och i några lägenheter. Med brandfilten kan du snabbt och effektivt släcka en uppkommen brand. Kontakta din bovärd och brandfilten behöver bytas ut. Se instruktionsfilm för hur du använder brandfilten nederst på sidan.

Köra på bostadsområdet

Alla infarter till och vägar inom bostadsområdet betraktas som räddningsvägar och får inte blockeras. Vid flytt är tillfällig aktiv ur – och inlastning tillåten, men du måsta ha uppsikt över bilen.

Förvaring av brandfarliga varor

Tänk på att det finns särskilda regler för förvaring av brandfarliga varor (t.ex. bensin, tändvätska och koncentrerad spolarvätska). All förvaring av brandfarliga varor i förråd är förbjuden. Behöver du veta mer, kontakta din bovärd.

Ditt ansvar är stort

Som hyresgäst skall du känna till att ditt ansvar för att förebygga olyckor för t.ex. brand också är stort. Hyresgästen är enligt hyreslagen § 24 skyldig att väl vårda lägenheten med därtill hörande utrymmen. Sådana utrymmen kan vara förråd, balkong, gemensamma utrymmen såsom kök och korridor i korridorboende etc.

Hemförsäkringen skyddar dig

Din hemförsäkring hjälper dig om du skulle drabbas av en brand i din bostad eftersom den ersätter skador på din egendom mm. Det finns dessutom ett ansvarsskydd som går in om du eller någon i ditt hushåll skulle råka orsaka en brand i bostaden.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ansvaret för brandskyddet i flerbostadshus ligger både på fastighetsägaren och på hyresgästerna. För att säkerställa att brandskyddet fungerar bedriver AF Bostäder ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar både med att förebygga brand och att minska konsekvenserna vid eventuell brand. Våra bovärdar är utbildade i brandskyddsarbete och utför regelbunden tillsyn av brandskyddet. T.ex. kontroll av brandtekniska delar, brandskyddsanordningar, utrymningsvägar, utrymningslarm, branddörrar, belysning och att inga föremål förvaras i gemensamma utrymmen.

Läs mer

Vill du veta mer om hur du gör din bostad säker och vilket ansvar du har som hyresgäst? Läs mer på Räddningstjänsten Syd eller Din säkerhet.

Om det börjar brinna

Här kan du lära dig mer om vad du ska göra om det börjar brinna.


Senast uppdaterad 15 september, 2020