Kö- och hyresvillkor


Här presenteras de regler som gäller för bostadssökande och hyresgäster under hela kö- och boendetiden.  För att underlätta har vi tagit fram en kommentar till våra kö- och hyresvillkor. Kommentaren är en förklarande text som följer efter respektive regeltext. 

KAPITEL 1 – KÖ- OCH HYRESVILLKOR
Studie- och medlemskrav
Dispens från studie- och medlemskravet
Boendespärr
• Åldersgräns
KAPITEL 2 – SÄRSKILDA KÖVILLKOR FÖR NOVISCHER
KAPITEL 3 - SÄRSKILT OM UTHYRNING
Inledning
Bostadsansökan
Bokning av bostad
Tilldelning av bostad
Förtur
KAPITEL 4 - SÄRSKILT OM BOENDET
Hyresvillkor
Andrahandsupplåtelse
Överlåtelse av bostadshyresavtal
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

 

KAPITEL 1 KÖ- OCH HYRESVILLKOR

Studie- och medlemskrav

1.1 Bostadssökande och hyresgäst hos AF Bostäder skall vara aktiv universitets- eller högskolestuderande i Lund (studiekravet) och medlem i Akademiska Föreningen (medlemskravet).

Kommentar: Grundläggande för rätten till såväl köplats som bostad hos AF Bostäder är att det så kallade studie- och medlemskravet uppfylls. Kravet gäller alltså även under pågående hyresförhållande. Studierna skall bedrivas i Lund.


1.2 Studiekravet uppfylls av bostadssökande och hyresgäst som antagits till och bedriver studier om minst 15 högskolepoäng per termin i Lund. Doktorander skall på motsvarande sätt kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 % per termin. Studiekravet uppfylls även av den som innehar ett tillfälligt och minst halvtidsarvoderat förtroendeuppdrag inom Studentlund.

Kommentar:
Första stycket
Studiekravet uppfylls av bostadssökande och hyresgäst som kan uppvisa antagningsbesked och som löpande uppnår ett studieresultat vid Lunds universitet om minst 15 högskolepoäng per termin. Studiemeriterna skall vara dokumenterade i LADOK-utdrag. Till Lunds Universitet hör även utbildningarna vid Campus Helsingborg, Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, Musik-, Konst- och Teaterhögskolorna i Malmö. För doktorander ersätts poängkravet i första stycket med en i LADOK-utdrag styrkt aktivitetsgrad motsvarande minst 50% per termin.

Andra stycket

Har man ett förtroendeuppdrag inom Studentlund eller annan studentorganisation med minst halvtidsarvodering jämställs detta med aktiva studier. De tjänster som omfattas fastställs av Akademiska Föreningen. För aktuella uppgifter kontaktas AF Bostäders bostadsombudsman.


1.3 Medlemskravet uppfylls genom medlemskap i Studentlund.

Kommentar: Medlemskap i Studentlund tecknas dygnet runt via Studentlunds webbplats. Det krävs även ett aktivt val av nation inom Studentlund för att anslutas till Akademiska Föreningen. Nationsmedlemskapet styrks med nationskort. Andra handlingar eller medlemsbevis godkänns ej.


1.4 Uppfylls inte studie- och medlemskravet, vilket fortlöpande kontrolleras av AF Bostäder, förlorar den bostadssökande sitt ködatum och hyresgästen sägs upp från sin bostad. 

Kommentar: Doris har dragit ner tempot i sina studier och satsar allt mer på sin yrkeskarriär. De dispensmöjligheter som AF Bostäder erbjuder har hon redan förbrukat. Eftersom hon inte nådde upp till 15 hp under våren, får hon under sommaren en uppsägning från AF Bostäder som behöver bostaden till aktiva studenter.

 

Dispens från studie- och medlemskravet

1.5 Allmän dispens från studie- och medlemskravet kan i vissa fall medges med hela terminer om den sökande såväl före som efter dispensperioden uppfyller respektive avser att uppfylla studie- och medlemskravet.
Allmän dispens kan medges med sammanlagt
• två (2) terminer per barn för föräldraledighet och
• två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola och
• en (1) termin för övriga skäl.

Kommentar: Allmänt om dispenser. AF Bostäder lämnar inom ramen för den maximala boendetiden (sex år) bostadssökande och hyresgäster möjlighet att under ett begränsat antal terminer få dispens, d.v.s. undantag, från studie- och medlemskravet utan att köplats och bostad riskerar att förloras. En förutsättning för beviljad dispens är att kö- och hyresvillkoren uppfylls. Detta innebär bland annat att hyror skall vara betalda i tid, att studier bedrivs i tillräcklig omfattning och att medlemskap i Studentlund är tecknat. 

Samtliga dispensgrunder kan kombineras och följa efter varandra. Det är också fullt möjlighet att söka ny dispens under pågående dispenstermin.

Första stycket

Dispens kan endast sökas för hela terminer vilka löper under perioderna 1 september – 31 januari (hösttermin) och 1 februari – 31 augusti (vårtermin). Terminsdefinitionen är generell och gäller för alla dispensansökningar liksom vid all annan form av terminsberäkning inom ramen för AF Bostäders hyresavtal samt Kö- och hyresvillkor.

Vid allmän dispens skall den sökande intyga att studie- och medlemskravet uppfyllts före och kommer att uppfyllas efter den sökta dispensperioden. Även om flera dispenser beviljats efter varandra, måste de således föregås och följas av studier som uppfyller studie- och medlemskravet. Det går alltså normalt inte att påbörja eller avsluta sin kötid eller sitt hyresförhållande med en dispens. Mer om ansökan om dispens under 1.8.

Andra stycket

De allmänna dispensgrunderna är flera och kan som sagt kombineras.

p1 - Föräldraledighet

Vid dispens för föräldraledighet kan den som har eller väntar barn erhålla dispens för upp till två terminer per barn. Rätten till dispens styrks med hjälp av personbevis från Skatteverket för förälder och barn eller moderskapsintyg vid graviditet.

p2 – Annat universitet eller högskola

Söks dispens för studier vid annan högskola eller universitet, är grundkravet att studierna skall ha sådan omfattning att de motsvarar poängkravet (15 hp) i studiekravet. Vid ansökningstillfället skall detta kunna styrkas med ett antagningsbesked som bekräftar utbildningsplatsen och utbildningens omfattning i högskolepoäng fördelat per termin. Vid studier utanför EU skall den sökande visa att utbildningen är tillräckligt omfattande för att kunna anses motsvara halvfart, d.v.s. 15 hp.

Edvard vill läsa en specialkurs i Spanien under en termin. Eftersom han har planerat att återkomma till Lund för ett sista läsår här, vill han behålla sin lägenhet hos AF Bostäder och hyra ut den i andra hand. Han lämnar in en ansökan till AF Bostäder tillsammans med sitt antagningsbesked som visar på utbildningens omfattning.

p3 – Övriga skäl

Övriga skäl åberopas av den sökande när studie- och medlemskraven inte uppfylls och övriga dispensgrunder inte är tillämpliga. Ansökan sker via AF Bostäders webbplats och kan snarast liknas vid en anmälan. Vanliga skäl vid nyttjande av dispensgrunden ”övriga skäl” är studieuppehåll, missad tenta, resa, övrig praktik och arbete.

Särskilt om praktik. Den allmänna dispensen för studier vid annat universitet eller högskola kan i följande fall också åberopas vid praktik: Praktik som sker på annan ort och som ger LADOK-poäng vid Lunds universitet motsvarande minst halvtidsstudier. Denna praktik skall kunna styrkas med antagningsbevis samt intyg från Lunds universitet som visar att praktiken är en obligatorisk del av studierna i Lund. För praktik som bedrivs utanför pendlingsavstånd, följer också rätten att hyra ut bostaden i andra hand. Praktik som utförs i Lund och som är en del av utbildningen där och därmed ger LADOK-poäng vid Lunds universitet motsvarande minst halvtidsstudier, likställs med studier. För praktik som inte uppfyller ovan nämnda krav, söks dispens med hjälp av övriga skäl.


1.6. Medicinsk dispens kan efter ansökan medges enskild sökande med högst fyra (4) terminer för långtidssjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga. Varje ansökan om medicinsk dispens skall styrkas med läkarintyg som anger graden av nedsatt studieförmåga samt prognos för återgång till aktiva studier.

Kommentar: Åberopade skäl i ansökan om medicinsk dispens skall alltid styrkas, antingen med läkarintyg vid fysisk eller psykisk sjukdom eller med intyg från legitimerad psykolog eller läkare vid psykisk sjukdom.

Intyget som skall bifogas ansökan, skall tydligt ange graden av nedsatt studieförmåga samt prognos uttryckt i tid för återgång till aktiva studier. Ansökan skall göras med särskild blankett vilken finns efter inloggning på AF Bostäders webbplats. Mer om ansökan om dispens under 1.8.

Fanny har varit sjuk en tid och tror inte längre att studiekravet för innevarande termin kommer att kunna klaras. Hon söker därför medicinsk dispens. I läkarintyget som bifogas anger Fannys läkare att hon för närvarande helt saknar möjlighet att bedriva studier men att dessa sannolikt kommer att kunna återupptas lagom till nästa terminsstart.


1.7 Under tid som dispens har medgivits, kan nytt hyresavtal ingås tidigast två månader före dispenstidens slut.

Kommentar: George som är bostadssökande hos AF Bostäder, har dispens under vårterminen. Sommaren närmar sig och det är dags att förbereda hösten genom att börja leta bostad. George kan på www.afbostader.se se och boka sig på lediga objekt som har inflyttningsdatum 1 juli eller senare.


1.8 Ansökan om dispens görs på afbostader.se och skall alltid innehålla uppgift om de hela terminer för vilka dispens söks samt de skäl som åberopas jämte dokumentation som styrker dessa.

Kommentar: Ansökan om dispens görs på afbostader.se innan den sökta dispensterminen löper ut. Avser ansökan två terminer skall ansökan göras innan den första dispensterminen löper ut. Dispens medges inte i efterhand

Ansökan skall oavsett dispenstyp och grund alltid innehålla följande uppgifter:
- Personuppgifter (inkl personnummer, e-postadress och telefonnummer)
- Vilken dispensgrund som åberopas
- De skäl som åberopas för dispensen
- Dokumentation som styrker åberopade skäl (se 1.5 -1.6)
- För vilka hela terminer som dispens önskas. För ansökan om allmän dispens används det webbformulär som finns på webbplatsen. Söks särskild dispens skall separat ansökningsformulär användas. Detta finns på webbplatsen. Ansökan om såväl allmän som särskild dispens skall åtföljas av efterfrågade intyg. Ofullständig ansökan behandlas ej.
AF Bostäders beslut meddelas via e-brev. Insända handlingar återsänds ej utan förstörs efter beslut.

Richard vill ta en paus i studierna och ansöker om dispens för höstterminen på AF Bostäders webbplats. Ansökan måste göras senast den 31 januari nästföljande år. Eftersom Richard vill hyra ut sin bostad i andra hand lämnar han in sin ansökan direkt när höstterminen startar. Eftersom han tidigare har uppfyllt studie- och medlemskravet och har skött sina hyresbetalningar, blir ansökan beviljad.  

Boendespärr

1.9 Utöver studie- och medlemskravet påverkas boendetidens längd av boendespärren i hyresavtalet. Boendespärren är personlig och aktiveras efter sammanlagt sex (6) års boendetid.

Aktivering av boendespärren medför att hyresgästen avflyttar.

Tid under vilken eventuell dispens från studie- och medlemskravet har utnyttjats skall inräknas i boendetidens längd.

Kommentar:
Första stycket
Vid sidan av studie- och medlemskravet begränsas boendetidens längd av den sk boendespärren. Denna inträder efter sex års sammanlagd boendetid vilket innebär att all boendetid hos AF Bostäder räknas in, även om den inte varit sammanhängande.

Andra stycket

Boendespärren är definitiv och innebär att hyresförhållandet avslutas. Förlängning medges inte. Uppsägning sker på AF Bostäders initiativ senast tre månader innan boendespärren aktiveras.

Tredje stycket

Tid för lämnade dispenser, beviljade andrahandsuthyrningar, tidigare hyresförhållande hos AF Bostäder etc. räknas in i den maximala boendetiden som alltså aldrig kan bli längre än sex år.

Hanna har haft egna kontrakt på olika adresser hos AF Bostäder i snart sex år. Hon har hunnit utnyttja en del dispenser och även hyrt ut sin bostad i andra hand under sitt år som Erasmusstudent. Nu kommer en uppsägning från AF Bostäder som innebär att hon skall flytta. Eftersom hon kommer att ha ett halvår kvar av sina studier i Lund, tänker hon utnyttja den köplats hos det kommunala bostadsbolaget LKF som hon så förutseende skaffade sig redan vid studiestarten.


1.10 Sex (6) månader före boendespärrens aktivering, förloras eventuellt ködatum. Nytt ködatum kan inte erhållas.

Kommentar: Då sex månader återstår innan boendespärren aktiveras, förlorar hyresgästen automatiskt ev köplats.

Åldersgräns

1.11 Bostadssökande skall vid tecknandet av hyresavtal avseende korridorboende ha uppnått en ålder av högst 35 år.

Kommentar: Efter önskemål från hyresgästerna har AF Bostäder infört en åldersgräns för korridorboende. Hyresgäster som uppnår 35-årsåldern först under hyresförhållandet, påverkas dock inte.

Ivan har studerat i många år. Nu senast i Lund där han tänker avsluta sin högskolekarriär som doktorand. Han flyttade in i sitt korridorboende som 34-årig och har nu två år kvar på studierna. Han funderar på att flytta till nytt korridorrum inom AF Bostäder vilket dock inte går eftersom han nu hunnit bli 37 år. Han väljer därför att bo kvar i nuvarande bostad.

KAPITEL 2 – SÄRSKILDA KÖVILLKOR FÖR NOVISCHER

2.1 Bostadssökande som för första gången har antagits till universitets- eller högskolestudier i Lund är novisch.

Kommentar: Novisch avser bostadssökande som för första gången antagits till universitets- eller högskolestudier i Lund. Bostadssökande som tidigare har varit antagen till Lunds Universitet men som valt att inte påbörja studierna, räknas inte längre som novisch. 


2.2 Novisch som under minst tolv kalendermånader närmast före studiestarten varit folkbokförd utanför pendlingsavstånd, medges rätt att söka så kallade novischbostäder med inflyttning i samband med aktuell terminsstart.

Kommentar: Inför terminsstarterna reserverar AF Bostäder ett stort antal bostäder för novischer som kommer från bostadsorter utanför pendlingsavstånd. Inflyttning till dessa bostäder sker i första hand 1 augusti och 1 september för höstterminen samt 1 januari och 1 februari för vårterminen. 

Novischernas köplatser fördelas genom lottning. För få delta i novischlottningen skall den sökande uppfylla de särskilda kövillkoren för novischer (Kö- och hyresvillkoren, kapitel 2) samt ha fått ett antagningsbesked med uppgift om studieplats eller reservplats.

Anmälan till novischlottningen görs med hjälp av ordinarie bostadsansökan under lottningsperioden. Denna pågår under fyra till fem dagar räknat från dagen då antagningsbeskeden börjar skickas ut.

Lottad köplats kan användas av novisch med bekräftad studieplats (reservplats räcker ej). Studie- och medlemskraven skall vara uppfyllda vilket bl a innebär att medlemskap i Studentlund skall ha tecknats.

Jenna har just antagits till universitetsstudier i Lund för första gången. Hon går därför in på AF Bostäders webbplats för att göra sin bostadsansökan. Jenna får sin lottade köplats men eftersom hon får sin studieplats först vid andra antagningen, väntar hon med sin bokning av bostad. Eftersom Jenna fick en bra köplats har hon tur och får en bostad redan till terminstarten. Vid kontraktsteckningen mailar hon in sitt antagningsbesked och bevis om betald medlemsavgift i Studentlund.


2.3 Inom pendlingsavstånd ligger Skåne.

Kommentar: Inom pendlingsavstånd ligger alla orter i skånska kommuner.
När novischen Johan, född och uppvuxen i Laholm i Halland, gör sin bostadsansökan får han full novischstatus och därmed möjlighet att boka AF Bostäders novischbostäder. Samma möjlighet får amerikanska Facebookvännen Karen. Kompisarna Lucas från Malmö och Monika från Höganäs saknar emellertid möjlighet att boka de reserverade bostäderna.

KAPITEL 3 - SÄRSKILT OM UTHYRNING

Inledning

3.1 AF Bostäders uthyrning av studentbostäder sker till bostadssökande via webbplatsen afbostader.se.

Kommentar: Hos AF Bostäder tillämpas en rak bostadskö vilket innebär att det är den faktiska kötiden som avgör den inbördes prioriteringen av bostadssökande. AF Bostäder tillämpar inga poängsystem eller andra sätt på vilka köplatsen kan påverkas.

All uthyrning av bostäder sker via afbostader.se. Här görs såväl bostadsansökan som bokning av bostad. Hyresavtalet är digitalt och signeras direkt på webbplasten.

Bostadsansökan

3.2 Ansökan om studentbostad lämnas av den bostadssökande på webbplatsen afbostader.se. För godkänd bostadsansökan krävs att bostadssökanden uppfyller studie- och medlemskravet.

Kommentar: För att stå i AF Bostäders bostadskö krävs att studie- och medlemskravet är uppfyllt. AF Bostäder tillämpar alltså inte, vilket är vanligt på andra högskoleorter, viss uppnådd ålder eller andra kriterier för rätten till en plats i bostadskön.


3.3 Tidpunkten för godkänd bostadsansökan utgör den bostadssökandes ködatum. Ett ködatum är personligt och kan inte överlåtas.

Kommentar: Köplatsen utgörs av ett ködatum som alltid sammanfaller med tidpunkten för ansökans godkännande. Uppgift om den sökandes ködatum finns efter inloggning på AF Bostäders webbplats afbostader.se


3.4 Den bostadssökande ansvarar för att uppgifterna i bostadsansökan alltid är uppdaterade och korrekta.

Lämnande av oriktiga uppgifter som legat till grund för godkännandet av bostadsansökan medför att ködatum förloras och förhyrd bostad förloras. Förlorat ködatum kan inte återvinnas. Kontroll av lämnade uppgifter görs regelbundet av AF Bostäder.

Kommentar:

Första stycket
Den sökande ansvarar själv för att uppdateringarna av Bostadsansökan görs och att samtliga uppgifter i ansökan är korrekta.

Andra stycket

AF Bostäder genomför regelbundna kontroller av studie- och medlemskravet. Det är därför viktigt att samtliga uppgifter i Bostadsansökan är korrekta. Saknas uppgifter eller har beslut fattats på felaktiga grunder förloras köplatsen. Förlorad köplats kan inte återvinnas. Hyresavtal som på samma sätt tecknats med hjälp av bristfälliga eller felaktiga uppgifter från den bostadssökande, kommer att sägas upp.

Bokning av bostad

3.5 Lediga bostäder publiceras löpande på webbplatsen och är bokningsbara av varje bostadssökande under den så kallade bokningstiden.

Kommentar: Samtliga bostäder som är klara för uthyrning, publiceras på AF Bostäders webbplats afbostader.se. Bostäderna ligger ute på webbplatsen under bokningstiden som alltid går ut på angivet datum kl 24.00. Under bokningstiden skapas en bokningskö till varje enskild bostad. Bokningskön består av bostadssökande som önskar hyra den aktuella bostaden och som därför bokat sig på den. Vid bokningstillfället anges den bostadssökandes plats i bokningskön. Platsen grundas på den köplats den sökande har. Observera att platsen i bokningskön förändras under bokningstiden när bostadssökande med tidigare ködatum bokar sig på bostaden.


3.6 Antalet samtidigt aktiva bokningar per bostadssökande är begränsat.

Kommentar: Varje bostadssökande kan samtidigt ha upp till tre bokningar. Under bokningstiden kan gjorda bokningar avbokas varvid ytterligare bokningsmöjlighet ges. Bostadssökande som aktivt söker boende kan på detta sätt se till att samtidigt ha tre bokningar med goda chanser till ett hyresavtal.


3.7 Varje bokning är bindande för den bostadssökande. Avbokning efter bokningstidens utgång medför att den bostadssökande förlorar sitt ködatum.

Kommentar: Varje gjord bokning är bindande för den bostadssökande. 

Tilldelning av bostad

3.8 Tilldelning av bostad sker efter bokningstidens utgång med beaktande av den bostadssökandes ködatum.

Kommentar: Den som står som nummer ett i bokningskön vid bokningstidens utgång får hyresavtal på den aktuella bostaden. Hyresavtalet finns normalt tillgängligt nästkommande vardag efter kl 14 på AF Bostäders webbplats. Ny hyresgäst signerar avtalet elektroniskt. Studie- och medlemskravet styrks av den sökande genom att aktuella handlingar skickas via e-brev till AF Bostäders Servicenter på Sparta. Så snart avtalet är signerat av kund och studie- och medlemskravet styrkts så signeras avtalet av AF Bostäder.


3.9 Ködatum förloras i samband med tecknande av hyresavtal.

Kommentar: När hyresavtal tecknas förlorar den bostadssökande alltid sin köplats. Detsamma gäller om den sökande ångrar en bokning av bostad efter att bokningstiden har gått ut.

Förtur

3.10 Bostadssökande kan efter särskild ansökan medges förtur vid högst ett tillfälle till ospecificerad bostad.

Skäl som åberopas för förtur skall styrkas med intyg som visar att förtur utgör en nödvändig förutsättning för bedrivandet av aktiva studier vid Lunds universitet.

Kommentar:

Första stycket
Undantagsvis kan bostadssökanden medges förtur i bostadskön. I den avvägning som görs mellan den bostadssökandes och övriga sökandes intressen, krävs synnerliga skäl för att en förtursansökan skall beviljas. Förtursansökan skall vara skriftlig och skickas till AF Bostäders Bostadsnämnd senast 14 dagar innan ärendet tas upp i Bostadsnämnden (adress: AF Bostäder, Bostadsnämnden, Box 799, 220 07 Lund). Nämnden består av representanter för hyresgäster, AF Bostäders ledning och styrelse.

Andra stycket

Varje skäl som åberopas av den sökande skall anges i förtursansökan och vara styrkt med intyg eller annan dokumentation som skall bifogas ansökan. Varje intyg skall klart visa att förturen till en bostad hos AF Bostäder är nödvändig för att aktiva studier skall kunna bedrivas. Vid fysisk sjukdom skall sjukdomsbilden alltid styrkas med läkarintyg. Det är viktigt att intyget återspeglar de verkliga behoven. Vid psykisk sjukdom skall alltid intyg från psykolog eller psykiater bifogas. Ej kompletta förtursansökningar avvisas.

AF Bostäder beaktar om möjligt önskemål om bostadstyp och bostadsstorlek. Önskemål om visst bostadsområde eller närmare placering där, beaktas normalt ej.

Varje åberopat skäl i förtursansökan skall vara knutet direkt till den sökande. Skäl som t.ex. i första hand är knutet till närstående, beaktas ej.

KAPITEL 4 - SÄRSKILT OM BOENDET

Hyresvillkor

4.1 Villkoren för boendet under hyrestiden framgår av hyresavtalet.

Kommentar: För hyresgästen är det alltid villkoren i hyresavtalet som gäller i första hand. Saknas svar där regleras frågan istället med hjälp av dessa Kö- och hyresvillkor.

Andrahandsupplåtelse

4.2 Ansökan till AF Bostäder om andrahandsupplåtelse till annan med godkänd bostadsansökan, medges av AF Bostäder efter erhållen dispens enligt kapitel 1 och för tid då sökanden är bosatt utanför pendlingsavstånd.

Kommentar: Hyresgäst hos AF Bostäder ges efter särskild ansökan möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand under förutsättning att den sökande tidigare ansökt om och fått dispens från studie- och medlemskravet och för tid då den sökande befinner sig utanför pendlingsavstånd. Det kan t.ex. handla om studier på annan ort utanför Skåne. Andrahandsuthyrningen, för vilken hyresgästen själv svarar, kan endast ske till annan med godkänd bostadsansökan.

Ansökan om andrahandsuthyrning, handläggs samtidigt med dispensansökan varför de flesta intyg redan inlämnats. Uppgift om andrahandshyresgästen skall dock alltid bifogas ansökan.

Överlåtelse av bostadshyresavtal

4.3 Överlåtelse av bostadshyresavtal till annan med godkänd bostadsansökan som varit folkbokförd tillsammans med hyresgästen på avtalsadressen under minst 18 månader, medges av AF Bostäder efter ansökan och sedvanlig prövning. Ny hyresgäst förlorar sitt ködatum.

Kommentar: AF Bostäder medger att hyresgäst överlåter sitt hyresavtal till make, maka, kompis eller sambo om denne varit sammanboende med hyresgästen och folkbokförd på adressen under minst 18 månader. Det är två förutsättningar som skall uppfyllas av såväl hyresgäst som av den som skall överta bostaden. För det första skall båda ha bott tillsammans i bostaden under minst 18 månader. Har någon bott någon annanstans, t ex utomlands för utlandsstudier, kan sådan tid inte räknas in i de 18 månaderna. För det andra skall ett folkbokföringstyg alltid bifogas ansökan. Intygen skall visa att båda har varit folkbokförda i bostaden under minst 18 månader. Den som skall överta bostaden skall vid tidpunkten för överlåtelsen vara bostadssökande och därmed uppfylla Studie- och medlemskravet. AF Bostäder utför sedvanlig kontroll av den nya hyresgästen vilket innebär att betalnings- eller andra anmärkningar inte får förekomma.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

1. Detta regelverk träder i kraft 1 juli, 2013.
2. Detta regelverk ger ingen retroaktiv verkan.


Senast uppdaterad 22 december, 2020