Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En manlig och två kvinnliga glada medarbetare står vid ett ståbord och pratar, tittandes på varandra.

Här är alla välkomna!


Det är en självklarhet för AF Bostäder att ha inkluderande värderingar, att sträva efter jämställdhet och att engagera sig i frågor som rör rättvisa, mångfald och likabehandling.

– AF Bostäder är ett förhållandevis jämställt företag i en annars traditionell bransch, säger Björg Bergsteinsson, HR- chef på AF Bostäder. I ledning och styrelse sitter 56 % kvinnor, och i hela företaget är 47 % kvinnor. Trots detta ligger vårt jämställdhetsindex för 2017 endast på 105 av 180 möjliga, vilket visar att vi måste fortsätta arbeta intensivt med dessa frågor. I siffrorna för jämställdhetsindexet ryms bland annat parametrar som karriärmöjligheter, lön, långtidssjukfrånvaro, vård av barn, föräldraledighet och heltidstjänster.

– Många av parametrarna som styr vårt index är svåra för oss som företag att påverka, till exempel vem som är hemma när barnen är sjuka eller vilken förälder som tar ut föräldraledighet, säger Björg Bergsteinsson. Vi har också en del yrkesgrupper i verksamheten som inte är jämställda, till exempel inom förvaltning, byggprojektledning och teknisk service.

– Det är självklart för AF Bostäder att eftersträva mångfald i samband med rekryteringar, säger Björg Bergsteinsson. Vi är noga med att uppmuntra sökanden av varierande kön, ålder och härkomst. Samtidigt undviker vi kvotering – kompetens måste gå först.

AF Bostäder jobbar förebyggande mot trakasserier och särbehandling, med dokumenterade rutiner för hur medarbetarna ska agera när någonting händer. Den som upplever orättvisor eller felaktig behandling ska omedelbart kontakta sin chef så att händelserna kan stoppas och utredas.

– Att jobba proaktivt mot trakasserier är allas ansvar, säger Björg Bergsteinsson. Det kräver stor delaktighet, bra beredskap och att varje medarbetare har förtroende för sina chefer. Alla får information genom vårt introduktionsprogram och vi gör årliga uppföljningar, bland annat på våra personaldagar.

AF Bostäder tar gärna ställning för alla människors lika värde. Därför deltog företaget bland annat i LundaPride 2017.

– Det var viktigt för oss att visa, både internt och externt, var vi står. Nästa år vill vi växla upp och delta i större skala än 2017, gärna tillsammans med våra kunder. Nu tar vi också steget att bli sponsorer till LundaPride säger Björg Bergsteinsson.

Könsfördelning AF Bostäder 2017 

Jämställdhetsindex AF Bostäder 2017

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2017


Senast uppdaterad 3 juni, 2021