Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

PCB-sanering


Under åren 1956 - 1973 fanns det en risk för att polyklorerade bifenyler (PCB) användes när fastigheter byggdes eller renoverades . PCB är en industrikemikalie som användes i fog- och golvmassor. 2007 trädde en förordning i kraft som innebär en skyldighet för fastighetsägare att inventera och sanera PCB om det förekommer i fastigheterna.

Vad är PCB?

PCB är en kemikalie som utvecklades under 1920-talet. Den vanligaste formen av PCB är en trögflytande vätska. PCB har använts i elektrisk utrustning, och som mjukgörare i plast och i fogmassor. När PCB började användas så var det ett mycket uppskattat material som fungerade som ett bra brandskyddsmaterial och mjukgörande medel till fogar som då höll sig elastiska under en längre tid.

Under årens lopp blev vi allt mer medvetna om farorna med PCB och därför blev det ett totalförbud mot användning som infördes 1995. PCB-förordningen som kom 2007 ställer ett tydligt krav på fastighetsägare, en total inventering måste ske. Förekommer det PCB så måste AF Bostäder sanera sina bostäder. Många av AF Bostäder fastigheter byggdes mellan 1960-1973. Våra fastigheter är inventerade och rapport är inlämnad till miljöförvaltningen, vilket skedde 2010.

Saneringen

En sanering innebär oftast att en konsult eller entreprenör till AF Bostäder tar bort fogmassor ur fastigheten. Det är ett bullrande arbete som sker under strikta regler. Den som utför arbetet måste ha utrustning som skyddar denne från långvarig exponering under arbetet.

När en fogsanering genomförs så behöver ofta markåtgärder vidtas dvs. sanering av yttermiljöer. Naturvårdsverket har riktlinjer för hur mycket PCB som får förekomma i mark kring bostadshus. Om det förekommer för höga halter PCB måste fastighetsägaren schakta bort jorden och ersätta den med ny jord.

Kontakt

Om du har några frågor gällande PCB-sanering, kontakta Peter Molin på peter.molin@afbostader.se eller 046 - 19 15 41.


Senast uppdaterad 21 december, 2022