Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Halverad värmeförbrukning

Vi jobbar aktivt för att optimera energianvändningen i det äldre fastighetsbeståndet. Därför installerade vi vår första geotermianläggning – och lyckades halvera fastighetens värmeförbrukning!

– Som fastighetsägare påverkar du din omvärld på en mängd olika sätt, säger Staffan Jacobsson, chef för teknisk service på AF Bostäder. Därför arbetar AF Bostäder brett med hållbarhetsfrågor och med att minska vår miljöpåverkan, hela vägen från vilka energislag vi köper in till att öka medvetenheten om hållbarhet hos våra hyresgäster.

– Effektiviseringen av energisystemen i de äldre fastigheterna har högsta prioritet, säger Staffan Jacobsson. Sedan 2014 driver vi ett pilotprojekt på Kämnärsrätten där vi övervakar och styr fastigheterna in i minsta detalj. Där har vi genomfört en mängd tekniska uppgraderingar och även driftsatt ett webbaserat övervakningssystem. Geotermiprojektet är ytterligare ett stort kliv mot lägre energiförbrukning.

Geotermi innebär att energi hämtas ur djupa borrhål i markens jord- och berglager. Den geotermiska energin kan bestå av värme som producerats genom geologiska processer i jordens inre, eller av lagrad solvärme. Värmen stiger ju längre ner en borrar. Vid tio grader på ytan är temperaturen 40–70 grader på två kilometers djup.

– I juni 2015 gjorde vi en lyckad provborrning på Kämnärsrätten, säger Staffan Jacobsson. Förutsättningarna för geotermisk energi är goda på många håll i Lund och borrningen visade att Kämnärsrätten var en bra plats för en fullskalig anläggning.

I december 2016 färdigställdes anläggningen på Kämnärsrätten 2, en fastighet med totalt 96 lägenheter. Anläggningen består av 2 värmepumpar och 14 energibrunnar. Brunnarna når 250 meters djup och rymmer ett slutet rörsystem som hämtar upp energin och transporterar den till systemets värmepumpar, där den blir till värme i fastighetens varmvattensystem.

– Vi använder anläggningen till att producera värme, medan tappvarmvatten fortfarande värms med fjärrvärme, säger Staffan Jacobsson. Vi har gjort det valet eftersom installerad eleffekt minskas, värmepumpar är som mest effektiva vid låga temperaturer
och fjärrvärmens lägre taxa sommartid tillgodogörs för tappvarmvatten.

– Anläggningen täcker så gott som husets hela behov av värme, säger Staffan Jacobsson. När det är riktigt kallt använder vi fjärrvärme som extra spets men den kopplas in tidigast vid minus fyra grader, och har knappt använts under anläggningens första vinter. Att installera geoenergi som klarar lägre temperaturer blir alltför kostsamt. Geoenergi är en stor investering men besparingarna gör att hela anläggningen är betald inom åtta år.

– Geotermianläggningen använder el enbart till drift av systemet, medan själva värmeenergin vi får fram är gratis, säger Staffan Jacobsson. Om du jämför med elförbrukningen i en vanlig elpanna får du ut minst fyra gånger så mycket värmeenergi ur en geoenergianläggning. Vi ska testa och utvärdera systemet långsiktigt men de första indikationerna är mycket positiva. Under den första vintern i drift har vi med råge halverat vår värmeförbrukning jämfört med samma period föregående år.

– Miljöpåverkan från systemet är i princip noll, speciellt sedan inledningen av 2017 då all el som vi på AF Bostäder köper in kommer från förnybar produktion, säger Staffan Jacobsson. Nu fortsätter arbetet med energieffektiviseringen och framöver kommer vi att undersöka fler möjligheter till förnybara energikällor.


Senast uppdaterad 15 maj, 2017
Staffan Jacobsson
Staffan Jacobsson
Chef Teknisk service
Staffan.jacobsson@afbostader.se

Medarbetare med fossilfri cykel
Med sikte på hållbarhet

92 % lägre CO2e-utsläpp från 2016 till 2019

AF Bostäder har som mål att bli 100 % fossilbränslefri till slutet av 2020. Utmaningar återstår inom arbetsfordon och tjänsteresor.

Med sikte på hållbarhet

Kloka satsningar och inspiration ger bättre källsortering

Under 2019 har AF Bostäder förnyat sitt avfallsmål och fortsatt att skapa förutsättningar för enklare källsortering för studenterna. Det handlar om att kombinera konkreta och genomtänkta åtgärder med uppmuntran, nudging och inspiration.

Med sikte på hållbarhet

Bara sunda byggmaterial

En byggarbetsplats fri från miljöfarliga produkter, material och kemikalier är en stor utmaning. AF Bostäder tar hjälp av Basta och SundaHus och noterar samtliga produkter i en digital loggbok.

Med sikte på hållbarhet

Egen hållbarhetsmanual för nyproduktion

AF Bostäder är inne i en expansiv fas och bygger årligen ett stort antal studentbostäder. Företaget ställer höga krav på hållbarhet i sin nyproduktion och har tagit fram en egen hållbarhetsmanual som stöd för bostadsutveckling.

Med sikte på hållbarhet

Hem för småkryp 

AF Bostäder har öppnat 25 insektshotell under 2019. Ett litet bi-drag till trivsel och biologisk mångfald. 

Med sikte på hållbarhet

Ökad trivsel med underjordiska återvinningsstationer

AF Bostäder byter ut alltfler traditionella avfallsstationer och ersätter dem med underjordiska UWS:er. Källsorteringen blir enklare, förvaltningen mer kostnadseffektiv och boendemiljön renare, snyggare och tryggare.

Med sikte på hållbarhet

Jämnare värme med nya ventiler

Under 2018 har AF Bostäder genomfört förbättringar av inomhusklimatet i fyra fastigheter. Samtliga reglerventiler och termostatventiler har bytts ut, och hyresgästerna har fått jämnare inomhustemperatur.

Med sikte på hållbarhet

Affärsetiska riktlinjer för ökad tydlighet

AF Bostäder har nolltolerans mot all form av korruption. Det förebyggande arbetet är viktigt och i januari 2018 antogs därför nya riktlinjer för affärsetik. Medarbetarna har fått information om de nya riktlinjerna.

Med sikte på hållbarhet

85 % av hyresgästernas restavfall är felsorterat

En plockanalys från slumpmässigt utvalda bostadsområden visar att mellan 70–85 % av hyresgästernas restavfall är felslängt – och kunde ha återvunnits. Främst är det matavfall som går till spillo.

Med sikte på hållbarhet

89 % mindre utsläpp av växthusgaser år 2016 till 2018

För andra året i rad har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser – totalt med 89 % sedan 2016. Den minskade klimatpåverkan beror främst på övergången till fossilbränslefri fjärrvärme och el.

Med sikte på hållbarhet

Tvättmedelsfria tvättstugor, årets renaste nyhet

AF Bostäder har öppnat två nya tvättstugor på Vildanden där hyresgästerna kan tvätta sina kläder med enbart kallt vatten. Den nya tekniken minskar både energianvändning och spridning av kemikalier.

Med sikte på hållbarhet

Fin respons för nya filmer om återvinning

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Målet är att 50 % av det totala avfallet i verksamheten ska källsorteras.

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäders första hållbarhetsredovisning (2017) är här

AF Bostäder har länge drivit ett aktivt miljöarbete. Under 2016 väcktes tanken att börja jobba med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv – och redogöra för arbetet i en hållbarhetsredovisning.

Med sikte på hållbarhet

Nästan hälften av avfallet källsorteras – och bättre ska det bli

Resursanvändning är ett område där AF Bostäder har stora möjligheter att påverka positivt. Med smarta och effektiva lösningar skapar AF Bostäder förutsättningar för källsortering och återvinning.

Med sikte på hållbarhet

Hög målsättning för lägre energianvändning

AF Bostäder arbetar intensivt med att minska energianvändningen. Fastigheter byggda före 2009 ligger i fokus och målet är att minska energianvändningen i det äldre beståndet med 15 % till 2019.

Med sikte på hållbarhet

På väg mot ett fossilbränslefritt AF Bostäder

Mellan 2016 och 2017 har AF Bostäder minskat sina utsläpp av växthusgaser med nästan 80 %. En bidragande orsak är att att företaget bytt till förnyelsebar el, på initiativ av en proaktiv hyresgäst.

Med sikte på hållbarhet

Fadderprojekt för ensamkommande ungdomar

Under hösten 2017 har tio av AF Bostäders korridorer och minst 50 hyresgäster deltagit i ett socialt projekt i samarbete med Föreningen Hållihopp i Lund.

Med sikte på hållbarhet

AF Bostäder säger: Don’t waste the waste!

När AF Bostäder förstod att bovärdarna lade uppskattningsvis 2–3 heltidstjänster per år på att hålla ordning på sopstationerna, då föddes informationskampanjen ”Don’t waste the waste”.

Med sikte på hållbarhet

En svensk klassiker? Nej, en Lundaklassiker!

Om medarbetarna mår bra, då mår AF Bostäder bra! Därför satsar AF Bostäder stort på friskvård, glädje och gemenskap.

Med sikte på hållbarhet

Grattis Bokompakt – ”Årets solcellsanläggning” 2015!

AF Bostäder och Bokompakt har tilldelats ”Skåne Solar Award 2015” i klassen ”Årets solcellsanläggning”.