Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Kö- och hyresvillkor


Här presenteras de regler som gäller för bostadssökande och hyresgäster under hela kö- och boendetiden, de så kallade kö- och hyresvillkoren.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Uthyrning (1-5 §§)
Studie- och medlemskrav (6-10 §§)
Undantag från studie och medlemskrav (11-12 §§)
Boendespärr (13-14 §§)
Andrahandsupplåtelse (15 §)
Överlåtelse (16 §)
Förtur (17-18 §§)
Bostadsnämnd (19-20 §§)
Övergångsbestämmelser

UTHYRNING 

1 § AF Bostäder hyr ut studentbostäder till bostadssökande med giltig köplats.

2 § Giltig köplats erhålls av bostadssökande som uppfyller Kö- och hyresvillkoren.

3 § Köplatsen används för bindande bokning av ledig bostad. Bostad erbjuds sökanden med bäst köplats.

4 § Bostadssökande ska vid tecknandet av hyresavtal avseende korridorboende ha uppnått en ålder av högst 35 år.

5 § Köplatsen förloras
a) när bostad erbjuds
b) vid brott mot Kö- och hyresvillkoren eller mot villkoren i hyresavtalet
c) efter beslut av AF Bostäders Bostadsnämnd

STUDIE- OCH MEDLEMSKRAV 

6 § Bostadssökande och hyresgäst skall vara aktivt universitets- eller högskolestuderande i Lund (studiekravet) och medlem i Akademiska Föreningen (medlemskravet) varje termin under hela kö- och boendetiden.

7 § Studiekravet är uppfyllt för enskild termin då något av följande villkor är uppfyllt:
a) Minst 15 högskolepoäng tas och registreras i Ladok vid Lunds universitet. Tidpunkten för registreringen avgör till vilket termin som poängen räknas.
b) Minst 50 % aktivitetsgrad uppnås av doktorand vid Lunds universitet.
c) Minst halvtidsarvoderat förtroendeuppdrag inom Studentlund innehas.

8 § Medlemskravet uppfylls genom betalt medlemskap i Studentlund.

9 § Till höstterminen räknas tiden mellan 1 september – 31 januari och till vårterminen tiden mellan 1 februari – 31 augusti.

10 § Uppfylls inte studie- och medlemskravet och saknas godkänt undantag, förloras rätten till befintlig köplats och bostad.

UNDANTAG FRÅN STUDIE- OCH MEDLEMSKRAV 

11 § Dispens från studie- och medlemskravet kan medges med en termin. Kravet ska vara uppfyllt såväl före som efter dispensperioden.

12 § Övriga undantag från studie- och medlemskravet beslutas av Bostadsnämnden.

BOENDESPÄRR 

13 § Den totala boendetiden är begränsad till sex år och kan inte förlängas (boendespärr). Tid för godkänt undantag från Studie- och medlemskravet eller godkänd andrahandsuthyrning ingår in i den totala boendetiden.

14 § Eventuell köplats avregistreras när sex månader återstår av den totala boendetiden. Ny köplats kan inte erhållas.

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 

15 § Uthyrning i andra hand kräver AF Bostäders godkännande och kan endast ske på oförändrade hyresvillkor till någon som uppfyller Kö- och Hyresvillkoren.

ÖVERLÅTELSE 

16 § Överlåtelse av bostadshyresavtal till annan med godkänd bostadsansökan som varit folkbokförd tillsammans med hyresgästen på avtalsadressen utan avbrott under de senaste 18 månaderna, medges av AF Bostäder efter ansökan och sedvanlig prövning. Ny hyresgäst förlorar sin köplats.

FÖRTUR 

17 § I samband med terminsstart medges novisch som är antagen till studier vid Lunds universitet om minst 15 högskolepoäng förtur till utvalda bostäder (novischförtur). Som novisch räknas den som
a) närmast före studiestarten har varit folkbokförd utanför Skåne under de närmast föregående 12 månaderna samt
b) inte tidigare har påbörjat sin första termin vid Lunds universitet.

18 § Övriga förturer beslutas av Bostadsnämnden.

BOSTADSNÄMNDEN 

19 § AF Bostäders Bostadsnämnd beslutar efter individuell ansökan om övriga förturer och undantag från kö- och hyresvillkoren. Ansökan om dispens kan tidigast göras en termin i förväg.

20 § För Bostadsnämndens prövning krävs att ansökan är fullständig och att befintliga möjligheter enligt Kö- och hyresvillkoren saknas eller redan har nyttjats.

Svårigheten att få eller behålla en bostad utgör aldrig ett tillräckligt skäl till undantag eller förtur.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

  1. Detta regelverk träder i kraft 1 februari 2021.
  2. Detta regelverk ges med nedanstående undantag ingen retroaktiv verkan.
    - Dispenser utnyttjade eller beviljade före år 2021 beaktas inte vid bedömning av dispensansökan enligt 10 §.

Senast uppdaterad 1 mars, 2024