Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
FN:s 17 globala mål

AF Bostäder och de globala målen


Vi har prioriterat bland FN:s 17 globala hållbarhetsmål och valt ut sex mål där vi kan bidra som mest till en hållbar utveckling.

Vad är Agenda 2030?

Vid FN:s toppmöte 2015 antogs dokumentet Agenda 2030 – för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en handlingsplan som pekar ut de utmaningar som måste lösas om vi ska nå en hållbar utveckling, med fokus på att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Med hjälp av 17 globala mål och 169 delmål ska Agenda 2030 vägleda arbetet mot en hållbar framtid. Varje land tar fram sin egen strategi, och företag har en central roll i arbetet med att nå de globala målen till 2030.

Våra prioriterade mål

Under 2020 analyserade vi kopplingen mellan FN:s globala mål och våra egna hållbara verksamhetsmål. Vi prioriterade sex globala mål där AF Bostäder kan bidra som mest till en hållbar utveckling. 

Delmål 7.3: Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Fastigheter förbrukar mycket energi och därför arbetar AF Bostäder målstyrt med energieffektiviseringar. AF Bostäder har som mål att minska energianvändningen i kW h/m2 med 10 % till 2024.

Delmål 8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare

AF Bostäder ska erbjuda en värdeskapande arbetsplats, grundad på kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete, utökad friskvård, kontinuerliga medarbetarundersökningar och kompetensutveckling. Vårt mål är att nå 125 av 180 poäng i Attraktivt Arbetsgivarindex (AVI) till 2024.

Delmål 11.1: Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder

Vår verksamhetsidé är att tillhandahålla prisvärda och ändamålsenliga bostäder åt studenter. Vi har som mål att erbjuda bostäder för ytterligare 1 000 studenter mellan 2020–2024 genom att utöka vårt fastighetsbestånd.

Delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall

Avfall uppstår i flera delar av värdekedjan (nyproduktion, renoveringar och förvaltning) samt från våra hyresgäster. AF Bostäder ska minimera uppkomsten av avfall och bidra till att öka hyresgästernas avfallssortering till 60 % år 2024. Återbruk har stor prioritet.

Delmål 13.1: Stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror

AF Bostäder har stor negativ klimatpåverkan till följd av utsläpp av växthusgaser från nyproduktion och förvaltning. Sedan mars 2023 har vi ett nytt mål för totala utsläpp av växthusgaser, läs mer under Hållbara verksamhetsmål. Vid nyproduktion anlägger vi grönytor, sedumtak och fördröjningsmagasin för dagvatten för att förebygga översvämning. 

Delmål 15.5: Minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer och hejda förlusten av biologisk mångfald

Nya studentbostäder byggs främst på redan hårdgjord mark. Befintlig grönska bevaras där det är möjligt och vid behov anläggs sedumtak. För att säkerställa hållbara material undviks tryckimpregnerat virke. Konstruktionsvirke av svensk furu prioriteras. Vid nyproduktion används certifieringar som BASTA, SundaHus, Miljöbyggnad eller Svanen.

OO_HB_GM_UM.jpg


Senast uppdaterad 13 mars, 2024