Hållbara verksamhetsmål


Som fastighetsägare påverkar vi omvärlden på en mängd olika sätt. AF Bostäder arbetar för att begränsa verksamhetens negativa påverkan och öka våra positiva avtryck. Våra hållbarhetsmål och verksamhetsmål har knutits samman. Uppföljning av målen sker årligen i AF Bostäders hållbarhetsredovisning.

För studenternas bästa

  • Vi ska öka vårt resultat till 82 av 100 i den årliga kundundersökningen Nöjd Studbo (SKI), till år 2020.
  • Vi ska varje år genomföra minst ett hållbarhetsinitiativ som startas av, för eller med studenter i Lund. 

Värdeskapande arbetsplats

  • Vi ska vara en värdeskapande arbetsplats och nå 130 av 180 i Attraktiv ArbetsgivarIndex (AVI) till 2022. 

Hållbara bostäder

  • Vi ska öka andelen källsorterat avfall till 60% av den totala mängden avfall till år 2024.
  • Vi ska minska energianvändningen (kWh/m2) i det äldre fastighetsbeståndet (byggda innan 2018) med 10% 2020–2024 
  • Vi ska bli 100% fossilbränslefria inom el, uppvärmning och egna transporter till år 2020.

Långsiktig och ansvarsfull aktör

  • Vi ska formulera nya hållbarhetskrav för leverantörer till år 2020.
  • Vi ska erbjuda bostäder för ytterligare 1 000 studenter mellan 2020–2024 genom att utöka vårt fastighetsbestånd.
  • Från 2020 ska hållbarhetsåtgärderna i nyproduktion följa vår hållbarhetsmanual (jämförande kraven i miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad Silver eller Svanen).
  • Vårt årliga resultat före dispositioner och skatt ska över tid vara positivt och uppgå till 20 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 30 januari, 2020