Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Bild på en illustrerad skog med fotavtyck av träd i mitten

Stor utmaning att synliggöra indirekta utsläpp

Sedan 2016 har AF Bostäder redovisat – och kraftigt minskat – utsläppen från den egna verksamheten, från inköpt energi och från tjänsteresor. I linje med målsättningarna för Klimatneutrala Lund fortsätter nu jakten på övriga indirekta utsläpp.

– Enligt riktlinjerna i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) redovisar vi sedan tidigare våra egna direkta utsläpp i scope 1, utsläpp från inköpt energi i scope 2 och indirekta utsläpp från tjänsteresor i scope 3, säger Louise Halén, hållbarhetskoordinator på AF Bostäder. Nu är det dags att utöka scope 3 – med utsläpp som uppstår hos våra samarbetspartners, medarbetare och hyresgäster på grund av vår verksamhet, till exempel när företag utför tjänster åt oss.

Scope 3 består av femton kategorier varav AF Bostäder har beslutat att redovisa de åtta kategorier som är relevanta för företaget: Inköpta varor och tjänster, Kapitalvaror, Energi- och bränslerelaterade utsläpp, Avfallshantering, Tjänsteresor, Pendlingsresor, Hyrda tillgångar samt Uthyrda tillgångar. Den största kategorin är Kapitalvaror, vilken innefattar byggnation och renovering. Vissa av de indirekta utsläppen i AF Bostäders scope 3 redovisas också av samarbetspartners som scope 1.

– Det kan låta märkligt att någon annans scope 1 är vårt scope 3, men det finns flera poänger med dubbel redovisning, säger Louise Halén. Dels säkerställer delat ansvar att alla förstår sina egna värdekedjor och påverkan. Dels får fler aktörer incitament att, var för sig eller i samarbete med varandra, minska sina utsläpp.

Under 2021 genomförde AF Bostäder en kartläggning som gav en översiktsbild av utsläppen i scope 3. Året efter gick företaget med i Lunds kommuns projekt Klimatneutrala Lund 2030 och skrev under en avsiktsförklaring att tillsammans med andra aktörer öka takten i stadens klimatarbete. Under 2023 formulerades ett nytt hållbart verksamhetsmål med fokus på utsläpp av växthusgaser, i linje med Klimatneutrala Lund 2030.

– Genom att utöka mätningen av scope 3 får vi bättre koll på våra utsläpp och kan så småningom göra rätt insatser för att minska dem, säger Louise Halén. Det är ett komplicerat arbete eftersom det finns olika sätt att mäta. Klimatdata saknas ofta, och i många fall får vi använda oss av schabloner. Det är nästintill omöjligt att få fram exakta utsläppssiffror, men det viktiga är att vi får en bra bild av var våra insatser kan göra mest nytta.

– Till vår hjälp har vi dels våra konsulter, dels en ny vägledning som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram i samarbete med bostadsbolag för att skapa en praxis för hela branschen. De nya mätningarna innebär att våra redovisade utsläpp ökar, även om de rent tekniskt är samma som tidigare, eftersom vi mäter fler saker. Utsläppen måste synliggöras innan vi på allvar kan starta arbetet med att minska dem, säger Louise Halén.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2023


Senast uppdaterad 28 juni, 2024
Louise Halén
Louise Halén
Hållbarhetskoordinator
046-19 14 54
louise.halen@afbostader.se

Ekotipset-boken ligger mot en rosa bakgrund. Runt om ligger städmedel.
Hållbara bostäder

Städa hållbart med Ekotipset!

Nu är det enklare att finstäda korridoren – med snälla medel! Studenterna har fått en specialutgåva av boken ”Städa hållbart med Ekotipset”, tillsammans med miljövänliga städmaterial.

En ung tjej står med ryggen mot kameran bakom ett bord fyllt med skor och kläder. Runt henne går flera loppisbesökare.
Hållbara bostäder

Saker fick nytt liv på loppis

I september arrangerade AF Bostäder sin första, egna loppis och massor av saker bytte ägare – från studenter till studenter. Enkelt, socialt, trivsamt och såklart – cirkulärt.

Flygbild över Pireus
Hållbara bostäder

Välkommen till Pireus – AF Bostäders första Svanenmärkta studentbostäder!

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Under 2023 invigdes Pireus, och i två etapper har cirka 250 studenter flyttat till en grön och inbjudande plats med utrymme för både umgänge och avskildhet. Allt i en boendemiljö så sund och klimatvänlig att den blivit Svanenmärkt!

Två personer sitter på en innegård och studerar
Hållbara bostäder

Uteplatser för kompisar och klimat

Med avstamp i hållbara verksamhetsmål och de frågor som företagets intressenter värnar om, utgår AF Bostäders utformning av utemiljöer alltmer från hållbarhet. Här görs plats för såväl trygghet och trivsel som klimatanpassning och biologisk mångfald.

Fyra studenter sitter vid ett bord på innergården på bostadsområdet Gylleholm
Hållbara bostäder

NUDGE gav lägre förbrukning och nya kunskaper

Inom ramarna för energinätverket NUDGE, förväntas AF Bostäder minska energiförbrukningen på Gylleholm med 30 %. Samverkan inom nätverket har också lett till nya kunskaper.

En gul skult med texten
Hållbara bostäder

Biotopia, för de allra minsta!

AF Bostäder anlägger allt fler ytor avsedda att gynna insekts- och fågelliv. I november 2022 invigdes Biotopia – ett surrande bostadsområde för de allra minsta.

En kvinna sorterar tvätt framför tvättmaskiner som har logotypen för kampanjen
Hållbara bostäder

You have the power. Use it wisely!

Under 2022 drabbades Sverige av kraftigt stigande elpriser och risk för elbrist, och det blev extra viktigt att hjälpas åt att spara el av ekonomiska och solidariska skäl. AF Bostäder arbetar sedan många år målinriktat med energieffektivisering, och satsningarna utökas kontinuerligt. Under hösten lanserade företaget även en kampanj för att peppa studenterna att hushålla med elen.

Blöta löv
Hållbara bostäder

God beredskap vid skyfall

AF Bostäder arbetar förebyggande med dagvattenhantering för att minska risken för skador vid skyfall. Enligt en riskkartläggning från VA Syd är beredskapen övervägande god.

Örtoftaverket
Hållbara bostäder

Fjärrvärme – trygg bas i en hållbar energimix

AF Bostäder värmer nästan uteslutande både radiator- och varmvatten i sina fastigheter med fjärrvärme. Fjärrvärme är en lokalproducerad, lättskött, driftsäker, resurseffektiv och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Den är dessutom miljövänlig – hela 99,8 % av fjärrvärmen i Lund består av förnybar, återvunnen värme.

En grupp studenter som arbetar på datorer och ser glada ut
Hållbara bostäder

Idéer för hållbart boende

I november arrangerade Lunds universitet Climathon på temat Hållbara studentbostäder, med AF Bostäder som huvudpartner. Både Lundabor och studenter mötte upp med spännande idéer.

Rivning av ett hus
Hållbara bostäder

Satsningar på återbruk belyser framtida utmaningar

Den svenska byggbranschen har kommit långt när det gäller återvinning, och nu riktas blickarna alltmer mot återbruk och cirkulärt byggande. I samband med rivningarna på Kämnärsrätten har AF Bostäder genomfört flera lyckade projekt för återanvändning av inredning. Företaget konstaterar att ett mer storskaligt återbruk kräver ny kunskap, nya nätverk och genomgripande förändringar i branschen.

Hållbara bostäder

Ökad trivsel i mindre korridor

För att öka trivseln har ett korridorboende av större modell på Delphi byggts om till mindre storlek. Hyresgästerna har fått råda i färgval.

Hållbara bostäder

Ulrikedal fick bästa tänkbara uteliv

I en två år lång satsning har AF Bostäder renoverat och förnyat utemiljön på Ulrikedal. Förutom tekniskt underhåll och förbättrat avfallssystem har satsningen inneburit att studenterna har fått trygga, belysta cykelparkeringar och härliga trivselytor där gräs och äng samsas med grillplatser, boulebana, utegym och mycket mer.

En suddig cyklist cyklar förbi i hög fart på en cykelväg. I bakgrunden syns gula rapsfält.
Hållbara bostäder

Stärkt fokus på indirekta utsläpp i scope 3

AF Bostäder har nått goda resultat med att mäta och minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och från inköpt energi. Nu stärks fokus på övriga indirekta utsläpp. En nygjord kartläggning ska ligga till grund för minskade utsläpp från bland annat nybyggnation och förvaltning.

Ett insektshotell som sitter på ett rött skjul med grönska bakom
Hållbara bostäder

Sedum och äng gynnar biologisk mångfald

Ett av AF Bostäders prioriterade globala mål handlar om att skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. AF Bostäder gynnar artrikedom bland annat genom att bygga nytt på redan hårdgjord mark och anlägga sedumtak. Mycket återstår att göra och fler satsningar är på gång.

Välfylld återbrukshylla i Gröna rummet
Hållbara bostäder

Succé för återbrukshyllorna!

I Gröna rummet kan studenterna lämna avfall som batterier, elektronik, ljuskällor och skrymmande möbler. Här finns också den populära återbrukshyllan där prylarna försvinner lika snabbt som de lämnas in.

Drönabild över nybygget Pireus
Hållbara bostäder

Utsläppsmål för byggprojekt

Sedan 2020 klimatberäknar AF Bostäder all nybyggnation, något som från 2022 är lagstadgat. Syftet är att kartlägga, och minska, nybyggnationens påverkan på klimatet.